Terms & Conditions

 1. כללי 
  באתר מילים -מְשַׂחֲקִים שָׂפָה שכתובתו milim-play.com (להלן: “האתר“) תינתן לך האפשרות לרכוש משחקים לפיתוח ורכישת השפה (להלן: “המוצרים“). 
  1. השימוש באתר ורכישת המוצרים כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“). רכישת מוצר באמצעות האתר מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאים אלו. תנאי השימוש מסדירים את השימוש באתר ובמוצרים המוצעים באתר בלבד, ויחולו בנוסף לתנאים והגבלות החלים המפורסמים באתר לצדו של כל מוצר וכן על גבי המוצרים.
  2. מילים -מְשַׂחֲקִים שָׂפָה (להלן: “מפעילת האתר“) שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת (לרבות את ההוראות בדבר הגנה על פרטיות), לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור ייכנס לתוקף שלושה (3) ימים לאחר פרסומו, והמשך שימושך באתר לאחר מכן, לרבות רכישת מוצר באמצעותו, משמעו כי הנך מקבל את השינוי.  
  3. בעשותך שימוש באתר הנך מאשר ומצהיר כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים אישיים שלך או של צד שלישי שיש לך את הסמכות להתחייב בשמו בעסקה לרכישת מוצרים. 
  4. השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי לרבות מכירת המוצרים לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית אסור בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמת ממפעילת האתר מראש ובכתב. 

 1. ביצוע רכישה ותשלומים
  1. רכישת המוצרים באתר נעשית באופן מקוון. 
  2. במסגרת הליך רכישת המוצרים באמצעות האתר תידרש למסור למפעילת האתר פרטים כגון: שם מלא, כתובת למשלוח, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו’. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה והם יסומנו ככאלה ב – (*) – לא ניתן להירשם לאתר מבלי למסור פרטים אלו. הנך מתחייב לספק למפעילת האתר בעת הליך הרכישה לאתר מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק לך את המוצר, בכל מקרה בו מפעילת האתר תהא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
  3. התשלום בגין המוצרים יבוצע באמצעות אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי אמצעי התשלום אותם תכבד.
  4. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי יהא עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. הנך מצהיר כי הפרטים שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך. 
  5. התשלום באמצעי תשלום שונים עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת ובהתאם לתנאי השירות של אותו חברה או מפעיל. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
  6. לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום יישלח אליך, באמצעות הדואר האלקטרוני, אישור על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר לספק את המוצרים שהזמנת וכל מטרתו להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו. 
  7. מפעילת האתר רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד באמצעי התשלום באמצעותו שילמת, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך.
  8. מפעילת האתר רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש. 
  9. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.

 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר 
  1. מחירו של כל מוצר המוצע לרכישה באתר הינו כמצוין לצד המוצר באתר. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי דין. עלות דמי המשלוח (בהתאם לשיטת המשלוח שתיבחר על ידך) הינם כמוצג באתר במסגרת תהליך הרכישה. מפעילת האתר רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או את עלות דמי המשלוח, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  2. המכירה דרך האתר כפופה למלאי הקיים אצל מפעילת האתר. מפעילת האתר פועלת לפרסם לצד מוצרים שאזלו מהמלאי הודעה מתאימה כדוגמת “המלאי אזל”. על אף האמור, מלאי מפעילת האתר מתעדכן באופן שוטף ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המלאי המצוין באתר לבין המלאי הקיים בפועל. במקרה של הזמנת מוצר שאינו קיים במלאי, מפעילת האתר תיצור אתך קשר באחד מאמצעי הקשר שסיפקת ואם הדבר ניתן תציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה או מועד אספקה נדחה. ככל שתקבל את הצעת מפעילת האתר, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרב, יבוצע זיכוי מלא בגין הפריט החסר ולא תידרש לשלם עבורו.
  3. לצד חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר תופיע תמונת המוצר. מפעילת האתר עושה מאמצים על מנת שהתמונות המוצגות באתר ישקפו נאמנה את המוצרים. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים בין מראה, גוון או גודל המוצרים בתמונה לבין המוצרים בפועל. אין בכך כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי. 

 3. אספקת המוצרים 
  1. אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך באמצעות האתר כפופה לקליטת ההזמנה, לכך שהמוצרים שהזמנת מצויים במלאי מפעילת האתר ולאישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת. 
  2. אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה, בתוך 10 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת ביחס למוצר מסוים באתר. חישוב מועד האספקה יחל רק לאחר שקוימו מלוא התנאים המנויים בסעיף 5.1 לעיל. בכל מקרה בחישוב מועד האספקה לא ייחשבו שישי, שבת, ימי חג ומועד וערביהם.
  3. מפעילת האתר עושה שימוש בצדדים שלישיים לשם אספקת המוצרים. מפעילת האתר אינה אחראית על עיכובים באספקה אשר ייגרמו בשל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור (לרבות דואר ישראל ו/או חברת השילוח, לפי העניין) ו/או בשל נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של מפעילת האתר, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכותיה הממוחשבות של מפעילת האתר.  
  4. במידה והמשלוח התבצע באמצעות שליח “עד הבית”, השליח יגיע לכתובת כפי שהוקלדה על ידך. ככל שהפרטים אותם תזין במסגרת פרטי הרכישה אינם מדויקים, אפשר שהזמנתך תוחזר למפעילת האתר על ידי השליח או לחילופין תסופק לכתובת שנמסרה על ידך. במקרה בו ההזמנה תסופק לכתובת שנמסרה על ידך הדבר ייחשב כאספקה של המוצר בהתאם להזמנתך. במקרה בו המוצר יוחזר למפעילת האתר ויישלח מחדש לכתובת מעודכנת שאת פרטיה תמסור לנו אתה תחויב במלוא תשלום דמי המשלוח, לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 4. ביטול עסקה 
  1. מפעילת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק והחזרת מוצרים.  
  2. ביטול עסקה יעשה במסירת הודעה בדבר רצונך בביטול עסקה (להלן: “הודעת הביטול“) וזאת עד לתום 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב ממפעילת האתר המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם. 
  3. אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מטעם מפעילת האתר, המועד לקבלת הודעת הביטול ממך יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר. 
  4. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא”ל לכתובת speakapp123@gmail.com;  (ב) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 054-454-7609; (ג) בדואר רשום לכתובת נחום 19, רמת גן 5223349 (ד) באמצעות הקישור הייעודי באתר המצוי תחת לשונית [נא השלימו]. בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך המלא, את מספר ההזמנה ואת המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.
  5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שמפעילת האתר מסרה לך לגביו/ אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/ בשל הפרה אחרת מצד מפעילת האתר – תבוטל הרכישה ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. 
  6. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות לעיל – תבוטל הרכישה נשוא הודעת הביטול ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. במקרה זה תהא רשאית מפעילת האתר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות מפעילת האתר בהתאם להוראות החוק. תנאי לביטול כאמור הינו כי המוצר יוחזר כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.
  7. במקרה של ביטול, יהא עליך להחזיר את המוצר ל- ‘מילים -מְשַׂחֲקִים שָׂפָה’ אצל: שגית כהן בכתובת נחום 19 רמת גן 5223349. 

 5. אחריות מפעילת האתר 
  1. מפעילת האתר תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלו. 
  2. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. 
  3. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת. 
  4. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה. 
  5. מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.
  6. אחריות למוצרים: מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך מוצרים איכותיים. אם אתה סבור כי המוצר שרכשת באמצעות האתר, לוקה בפגם כלשהו, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו, בטלפון: 054-454-7609 או במייל  speakapp123@gmail.comומפעילת האתר תטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן. 

 6. זכויות קנייניות באתר ובמוצרים
  מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), באתר וכן במוצרים המוצעים למכירה בו לרבות שם האתר, שמם של המוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרעיון העומד בבסיס המוצרים, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי (“Look and Feel”), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד ו/או של צד שלישי שהעניק רשות למפעילת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש. 

 7. הוראות בדבר הגנת הפרטיות
  הוראות סעיף 8 זה להלן מפרטות את הנהלים על פיהם מפעילת האתר אוספת ומשתמשת במידע אודותיך לרבות במידע אישי. “מידע אישי” משמעו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל ופרטי קשר אחרים.
  1. סוג המידע האישי הנאסף על ידי מפעילת האתר ואופן איסופו הינם כדלקמן:
   1. מידע שנמסר על ידך: בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת מדויקת למשלוח, פרטי אמצעי תשלום. שים לב כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים המבוקשים, אולם מסירת פרטים שגויים או מסירת פרטים חלקיים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות, לסכל את השלמת הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר ולשלוח את המוצרים. 

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי הנך מוסמך לעשות כן וכי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו למפעילת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו. 

   1. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר: בעת השימוש שלך באתר, תאסוף מפעילת האתר מידע על נוהגיך באתר לרבות תאריך ושעה שנכנסת לאתר, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, רכישות שביצעת באמצעות האתר ועוד. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
  1. מפעילת האתר עשויה להשתמש במידע אישי (בין שנמסר על ידך ובין שנאסף על ידה) כנזכר לעיל, בדרכים הבאות: 
   1. על מנת להפעיל ולשפר את האתר.
   2. על מנת להעניק לך חווית משתמש עקבית ואישית יותר.
   3. על מנת לספק לך את המוצרים שרכשת.
   4. על מנת ליצור עמך קשר בנוגע למוצרים שרכשת או התעניינת ברכישתם.
   5. על מנת לדוור לך חומרים שיווקיים ופרסומיים. 
   6. על מנת לבצע ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מבלי לזהות אותך אישית).
   7. על מנת לערוך סקרים ומשאלים מעת לעת. 
  2. בנוסף לאמור, מפעילת האתר עשויה להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג’, על מנת לשפר את שירותיה ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת באתר. “מידע אנונימי” משמעו מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר ו/או בשירותים.
  3. שימוש בפרטי כרטיס האשראי: מפעילת האתר משתמשת בפרטי כרטיס האשראי הנמסרים לה בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך ולאשרר את קבלתה על ידך. מערכת הסליקה של האתר מופעלת על ידי ספק חיצוני שפועל על פי תקן אבטחה PCI DSS. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכות מפעילת האתר. לכל הזמנה חדשה תתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. 
  4. מפעילת האתר לא תעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: 
   1. לצורך אספקת המוצרים (לדוגמה: לחברת המשלוחים).
   2. לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ואספקת המוצרים.
   3. לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמה של מפעילת האתר לצרכי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו”ב.
   4. מכוח הוראות הדין החלות, לרבות אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי.
   5. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו באופן הנחזה על ידי מפעילת האתר כמנוגד לדין.
   6. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין מפעילת האתר.
   7. באופן אנונימי לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע מצרפי וסטטיסטי עבור מפעילת האתר על ידי צדדים שלישיים.
  5. זכות עיון: בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. 

   9. אבטחת מידע
   המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבות שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

   10. שיפוי
   הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.

   11. דברי פרסומת
   במסירת פרטיך למפעילת האתר הנך מאשר ומסכים כי מפעילת האתר תהיה רשאית להציג ו/או לשלוח אליך באמצעות משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות שירותים, מוצרים, משחקים חדשים, חידושים של מפעילת האתר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי מפעילת האתר.

   12. שונות:
   מפעילת האתר אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. 
  1. השימוש בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד. האמור בתנאים מופנה לכל המגדרים.
  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.